Gesponsorde link

Gesponsorde link

Privacy & Cookies

PrivacyverklaringXplow B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen zodat deze hun rechten zo goed mogelijk kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanomiseerde alalytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. De huidige op de website beschikbaar versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.  

Artikel 1 Wettelijke bepalingen

1 Website (hierna ook ‘’De website’’): pornomarkt.be 

2 Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: ‘’De beheerder’’): Xplow B.V. gevestigd aan het Stationsplein nummer 91 te s-Hertogenbosch en ingeschreven bij KvK onder nummer 69762554. 


Artikel 2 Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik hiervan is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  Artikel 3 De content van de website 

Alle merken afbeeldingen teksten commentaren illustraties, animatieplaatjes, videobeelden, geluiden alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing op welke wijze dan ook van het geheel of slechts een onderdeel ervan met inbegrip van de technische applicaties zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet direct actie onderneemt tegen enig inbreuk kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. 

Artikel 4 Het beheer van de website  

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: 

De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot een gehele of gedeelte van de website; 

Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette; 

De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren. 


Artikel 5 Verantwoordelijkheden 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder anderen virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.  De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: 

Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet; 
Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy. 

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van de website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

Artikel 6 Het verzamelen van gegevens 

Uw gegevens worden verzameld door Xplow B.V. en externe verwerker (s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerken zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.  

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het beoordelen en in stand houden van uw account. 

Automatisch verzamelde informatie. Hiermee wordt bedoeld: 
• de internetbrowser en het apparaat dat u gebruikt en uw IP-adres, 
• gegevens doorgegeven via toepassingen die zijn gedownload van onze website; 
• de datum en tijd dat u de website bezoekt en hoe u de website en de inhoud daarvan gebruikt. 

Artikel 7 Wie heeft toegang tot uw gegevens? 

We beperken de toegang tot uw informatie tot medewerkers die de informatie nodig hebben en verplicht zijn deze informatie te  
beschermen en vertrouwelijk te houden. We verstrekken de gegevens die we over u verzamelen mogelijk ook aan andere bedrijven,  
die namens ons deze informatie verwerken, zoals bedrijven die ons helpen met: 

• het opslaan en beveiligen van gegevens 
• marketing, analyse en activiteiten om fraude op te sporen of 
• klantenservice 
We delen deze informatie mogelijk ook zoals verplicht of toegestaan is volgens de wet, bijvoorbeeld wanneer we vinden dat dat nodig is om mee te werken aan een onderzoek naar activiteiten waarvan wordt beweerd dat ze onwettig zijn, om onze gebruiksvoorwaarden op te leggen of onze rechten of eigendommen of die van anderen te beschermen. 


Artikel 8 Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b. AVG heeft eenieder recht op inzage van een rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@xplow.nl  

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. 

Artikel 9 Verwerking van persoonsgegevens 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.  

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens. 

Artikel 10 Commerciële aanbiedingen 

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar Xplow naar het volgend adres: info@xplow.nl 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan alsmede enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die persoon (personen) oplevert. Beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

Artikel 11 Bewaartermijn gegevens  

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 


Artikel 12 Cookies 

1 Een cookie is een klein tekstbestand dat hij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een Cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.  

2 Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: 

Functionele cookies: zoals sessie - en inloginformatie. 
Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. 
Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking Cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en deze anders te behandelen. Met tracking Cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt. 

3 Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: 

Google Analytics geanononiseerd (analytische cookies) 
Google Analytics (analytische cookie) 
Adobe (analytische cookie) 
Facebook (tracking Cookie) 

4 Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 


Artikel 13 Wijzigingen aan dit privacy- en cookiebeleid 

Xplow B.V. kan zijn privacy- en cookiebeleid regelmatig aanpassen door een gewijzigde versie van dit beleid op onze website te plaatsen. We behouden ons het recht voor om dit beleid aan te passen en raden u derhalve aan om ons beleid regelmatig te lezen. 

Gesponsorde link

Gesponsorde link